Over ons

Over ons

 

Bureau

Archivolt Architecten is een middelgroot architectenbureau actief op het gebied van nieuwbouw, renovatie en restauratie. Wij werken als architectenbureau in traditioneel georganiseerde bouwopgaven, in integrale ontwerpopdrachten en binnen consortia voor ‘design & build’ en DBFMO. Vanuit Amsterdam werken wij aan projecten in Nederland en in het buitenland.

Het bureau werkt in alle fasen van bouwprojecten, van initiatieffase en voorontwerp tot en met uitvoeringsfase en beheer en onderhoud. Ontwerpen is de kern van onze vaardigheden, in coöperatie met andere disciplines strevend naar integrale oplossingen. Wij richten ons in het ontwerp op de totale levensduur van een gebouw met het oog op duurzaamheid, onderhoud en exploitatie.

Historie

Archivolt Architecten vindt zijn oorsprong in het door Hein van Meer in 1962 opgerichte bureau. In het begin lag het zwaartepunt op woningbouw. Sindsdien is de portefeuille aanzienlijk verbreed en bestaat hedendaags uit woningbouw, onderwijs, maatschappelijke zorginstellingen en utiliteitsbouw met een specialisatie op het gebied van penitentiaire inrichtingen. Dit betreft zowel nieuwbouw, renovatie en herbestemming als restauratie en herstel van cultureel erfgoed. De verbreding en specialisatie heeft plaatsgevonden door verschillende expertises bij elkaar te brengen en zodoende optimaal in te spelen op een nadrukkelijke verschuiving naar herbestemming, renovatie en verduurzaming. Herstel en herbestemming van cultureel erfgoed heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt, mede door de toetreding van nieuwe partners en door overname van gespecialiseerde bureaus (in 2001 Architectenbureau Peters en Boogers en in 2005 Architektenbureau M. van Haaren B.V.)

Het bureau heeft gaandeweg verschillende namen gehad, aanvankelijk gekoppeld aan de namen van de partners. Sinds 2001 is gekozen voor de naam “archivolt”, hetgeen gespannen boog betekent, een grensverleggende Romeinse uitvinding in de bouwkunst. De verschillende partners hebben door hun specifieke inbreng bijgedragen aan de ontwikkeling van de bureauvisie en middels uiteenlopende projecten het totale oeuvre van het bureau bepaald, dat zich verder ontwikkelt vanuit de actuele bezigheden van het bureau.

Vaardigheden

Het bureau is actief in alle stadia van het ontwerp- en bouwproces, variërend van traditionele processen, Design and Build projecten tot DBMF(O) contracten. Het bureau speelt daarbij verschillende rollen:

Onderzoekend t.b.v. formulering van opgaven of voorbereiding van oplossingen: bouwtechnische opnames, bouwhistorisch onderzoek en documentatie, locatiestudies, stedenbouwkundige verkenningen en haalbaarheidsstudies.

Ontwerpend vanaf structuurplan t/m uitvoeringsgereed ontwerp: tekenen, calculatie, bestek-ken en aanvraag vergunningen. Alle projecten worden getekend in Archicad en als BIM gemodelleerd voor maximale integratie van deelontwerpen.

Adviserend m.b.t. haalbaarheid, kosten, bouwtechniek, brandveiligheid, beheer, onderhoud en aanbestedingen. Het bureau koppelt ervaring van beheer en onderhoud terug naar ontwerpopgave. Een dergelijke samenhang is bij DBMFprojecten maximaal geborgd; dit past uitstekend in onze visie ten aanzien van het gebouwontwerp.

Sturend door het verzorgen van bouwmanagement en directie-voering bij realisatie van projecten. Het bureau verzorgt desgewenst ook de integrale advisering met alle benodigde ontwerpdisciplines in één contract.

De samenstelling van het bureau is hierop afgestemd. In de directie is een globale taakverdeling ten aanzien van de portefeuilles utiliteits-bouw, woningbouw en cultureel erfgoed.

Integraal BIM

Open BIM is onze standaard. BIM sluit perfect aan bij de filosofie en werkwijze van ons bureau, waarin wij streven naar een integraal ontwerp van architectuur, constructie en binnenklimaat.

Bij een BIM-samenwerking leveren alle deelnemers vanuit hun eigen discipline een bijdrage. Deze wordt door ons gecoördineerd tot een integraal en optimaal resultaat. Open communicatie en directe uitwisseling van gegevens zijn hierbij noodzakelijk, waarbij wij gebruik maken van programma’s als Solibri voor coördinatie en BIM Collab voor online gegevensuitwisseling.

Bij BIM staat het 3d-gebouwmodel centraal. Archivolt modelleert met Archicad zowel projecten nieuwbouw als bestaande bouw. Het model gebruiken wij niet alleen om tekeningen e.d., maar ook om presentaties en spreadsheets te maken. BIM modellen bevatten ook data als oppervlakten, coderingen van gebouwonderdelen en hoeveelheden. De codes van de gebouwelementen in het BIM-model stemmen wij af op die van bestek en calculatie. Met deze afstemming tussen model, bestek en begroting ontstaat eenheid in de contractstukken en goede beheersing van kosten. Wij gebruiken het gebouwmodel met data vervolgens in programma’s als O-prognose voor MJOP (meerjaren onderhoudsplanning).

Omdat het het integrale BIM-model veel informatie bevat en de aspect-modellen nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd, worden de bouwwerkzaamheden veel nauwkeurig in beeld gebracht dan voorheen. Hiermee bereiken wij een sterke reductie van bouwfouten, een hoge kwaliteit van het gebouw en daarmee ook reductie van kosten op korte en lange termijn.

Proces

Ons werk bestaat eruit maximaal resultaat te bereiken voor onze opdrachtgevers binnen randvoorwaarden van tijd en budget. Bij de start van een opgave toetsen wij in overleg met de opdrachtgever de haalbaarheid en bewaken dit tijdens het hele proces. Om te komen tot optimale oplossingen die verder reiken dan de horizon, schuwen wij niet om verder te kijken dan de vraagstelling aanvankelijk is geformuleerd.

Ontwerpen vergt een creatief proces: “ruimte nemen om buiten grenzen te denken”. Wij zien de rol van architect als die van regisseur met als doel mede-ontwerpers uit te dagen tot het realiseren van samenhangende oplossingen. Samenwerking en procesbeheersing vergen een gestructureerd proces. Onze kwaliteitszorg laten wij vanaf eind 2011 certificeren volgens de norm ISO-9001. Op het gebied van cultureel erfgoed zijn wij in de keten van gespecialiseerde bedrijven op het aspect restauratiekwaliteit in de monumentenzorg erkend als GEAR-architect.

Voor het veilig stellen van continuïteit werken wij vanaf middelgrote projecten altijd in de vorm van een driemanschap: projectarchitect / projectcoördinator of medewerkend architect / bouwkundige. Zij hebben verschillende taken maar kunnen elkaar vervangen indine nodig. Wij zijn ons ervan bewust dat een zorgvuldig proces geen doel maar een middel is. Voor het bereiken van kwaliteit is allereerst kennis, een kritische houding en betrokkenheid nodig. Dat geldt voor ons maar ook voor onze partners.

Duurzaam

De basis voor duurzaamheid van gebouwen is de totale bestendigheid ervan in combinatie met een lage milieulast, die aan de bouw en het toekomstige gebruik kunnen worden toegeschreven. Vanaf het begin werken wij vanuit dit besef aan bouwkundigen opgaven. In grote lijn betreft dit: 1 de mate van flexibiliteit van het gebouw en de mogelijkheden om veranderingen vanuit het gebruik eenvoudig op te vangen, 2 de mogelijkheden van toekomstig hergebruik, 3 het totale onderhoud en 4 het milieubeslag van materialen en energiegebruik. Wij zoeken naar realistische oplossingen, waarbij de totale scope van bouw en gebruik aan de orde is. Extra investeringen in het gebouw kunnen aanzienlijke besparingen en milieuvoordelen opleveren tijdens de gebruiksduur. Ook de stedenbouwkundige context speelt een rol. Niet in de laatste plaats door menging van functies, ‘mix to the max’, ontstaan pluriforme leef- en werkomgevingen, waar mensen langer willen blijven wonen, studeren, werken en recreëren met veelal vermindering van de mobiliteit.

Beperking van de milieulast vraagt om een duidelijke visie op het klimaatconcept van het gebouw. Niet alleen in technische zin maar ook gericht op een beheersbare gebruikssituatie. Dit beïnvloedt veelal ook de belevingswaarde: de architectuur van het gebouw. Een ruime blik ten aanzien van het totale energie en materiaalgebruik draagt bij aan specifiekere oplossingen inzake vormgeving en detaillering, zonder dat dit altijd een grote invloed behoeft te hebben op de directe belevingswaarde.

Functioneel

De ontwerpen van archivolt zijn nadrukkelijk functioneel bepaald. Wij ontwerpen vanuit het programma, dat naar onze mening de essentie van het gebouw moet definiëren. De functionaliteit betreft echter niet alleen de organisatie van de ruimtelijke en logistieke structuur met de benodigde gebruikstechnische voorzieningen maar ook de belevingskwaliteit. Deze laatste dient in evenwicht te zijn met de aard van het gebruik. De verblijfssfeer beïnvloedt het gedrag van mensen en dient dan ook aan te sluiten bij hetgeen met de huisvesting beoogd wordt. Er bestaat naar onze mening geen scheiding tussen gebruik en architectuur.

Bij de optimalisatie tussen programma en vorm is voor ons niet alleen het heden van belang maar ook de toekomst. Veranderingen door het gebruik moeten eenvoudig binnen de hoofdstructuur kunnen worden ingepast. Functionaliteit heeft ook betrekking op de ruimte, die het gebouw inneemt in zijn omgeving en de functionele claim, die het stelt. Iedere opgave vergt benadering van buitenaf en van binnenuit. In onze architectuur gaat het om samenhang, zowel in geval van harmonie als bij contrast. Met een onderzoekende houding zonder vooringenomenheid t.a.v. de opgave bedenken wij oplossingen, die uitstijgen boven het programma.

Per ontwerpfase analyseren wij belangrijke logistieke en functionele karakteristieken. Voor complexe en bijzondere programma’s brengen we deze in aparte schema’s in beeld t.b.v. het bieden van volledig inzicht in de uiteindelijke werking van het gebouw.